Despre noi - Politica de confidentialitate
Preambul
Prezenta Politica de Confidențialitate descrie categoriile datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm, modul de coletare, utilizare scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți cu privire la uilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Cine suntem
Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este societatea civilă de avocați BĂDESCU & ASOCIAȚII (numită în cele ce urmează „Operatorul” sau „B&A”) având sediul în Intrarea Tudor Ștefan, nr. 7-9, et.1, sector 1, București, România.

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm date cu caracter personal colectate direct de la Dvs, și împuternicit al unui operator când prelucrăm date cu caracter personal colectate de acesta.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:
 • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, denumirea postului, adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;
 • Informații personale, cum ar fi CNP-ul, serie și număr a cărții de identitate, semnătura;
 • Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual, cum ar: fi cont bancar, plăți efectuate, informații privind orice chestiuni juridice;
 • În contextul serviciilor prestate putem, de asemenea, colecta și prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar: fi date privind apartenența la un sindicat, date de sănătate, date cu privire la opiniile dumneavoastră politice, date privind condamnări penale și infracțiuni etc.;
 • Uneori este necesar să colectăm și să prelucrăm un minim de date aparținând minorilor cu vârsta sub 16 ani – nume, adresa domiciliului, data nașterii, CNP-ul - însă numai la cererea și cu consimțământul ocrotitorului legal
 • Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Operațiunile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi realizate în baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
 • Consimțământul dumneavoastră;
 • Necesitatea încheierii sau executarii unui contract în care dumneavoastră sunteți parte;
 • Protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Interesele legitime ale B&A;
 • Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Existența unei obligații legale de prelucrare a acestor categorii de date

Scopurile prelucrarii

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):
 • Oferirea de servicii juridice de consultanță, asistență sau reprezentare în fața instanțelor judecatorești și arbitrale sau altor autorități și instituții;
 • Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, obligații de raportare către autoritățile fiscale);
 • Gestionarea sistemelor utilizate (e.g. pagina de internet, sisteme de comunicații), în vederea comunicării statusului și evoluției dosarelor și spețelor în care vă asistăm, reprezentăm sau acordăm consultanță;
 • În orice scop subsumat și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
 • Pentru aprarea intereselor legitime, care pot include ăsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, transmiterea unor informații către autoritățile publice competente sau măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri

Dezvăluirea datelor dumneavoastră

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către alți avocați (inclusiv alte forme de exercitare a profesiei cu care colaborăm în furnizarea serviciilor) și specialiști din domeniul juridic (cum ar fi mediatorii), consultanți sau experți implicați în spețele pe care le gestionăm și serviciile pe care le acordăm, instanțe judecătorești sau arbitrale, precum și alte autorități sau entități indicate de dvs. și a oricăror părți implicate în cauzele manageiate de noi în numele și pentru dvs.

Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în străinătate
De principiu stocăm și prelucrăm datele dvs cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, din când în când, dacă este necesar pentru prelucrarea conform Scopurilor Permise descrise mai sus, este posibil să transferăm anumite date ale dvs cu caracter personal unor entități situate în afara României. Aceste entități pot fi localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
Regula generală este păstrarea datelor cu caracter personal pentru o perioadă de 5 ani de la momentul încetării din orice motiv a contractului de asistență juridică („Durata de Retenție”). Este posibil însă să păstrăm anumite date și ulterior expirării acestei perioade, în conformitate cu legislația aplicabilă sau cu intresele noastre legitime, cu precădere în vederea exercitării dreptului la apărare în eventualitatea apariției unei dispute referitoare la serviciile prestate. În acest scop, datele vor fi ținute separat de datele celorlalți clienți fiind stocate ca backup, criptate și/sau pseudonimizate și vor fi accesate doar în cazul unei dispute. Imediat după expirarea Duratei de retenție, B&A va șterge din sistemele sale Datele Dvs. cu caracter personal și orice copii ale acestora.


Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului general privind protecția datelor, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
 • Dreptul de acces, în baza căruia ne puteți solicita să vă comunicăm dacă datele dvs. sunt prelucrate de B&A, să vă punem la dispoziție o copie a acestor date și să vă oferim alte informații despre acestea (cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate etc.)
 • Dreptul la rectificare a oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;în acest caz este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea ori completarea acestora solicitându-vă o copie a unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.
 • Dreptul la opoziție vă permite să vă opuneți în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.
 • Dreptul la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora sau prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse sau v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare. Cu toate acestea, putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: prelucrarea avea la bază consimțământul dvs. sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept al B&A în instanță sau pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice.
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, v-ați retras consimțământul, dați curs unui drept legal de a vă opune sau prelucrarea respectivă este contrară legii; cu toate acestea, avem dreptul de a nu ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al B&A în instanță
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, TZA nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. TZA va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Reamintim faptul că în vederea exercitării drepturilor mai sus menționate, ne puteti contacta in orice moment prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
 • prin e-mail la adresa: dataprotection@badescusiasociatii.ro
 • prin poștă sau curier la adresa: București, Intrarea Tudor Ștefan, nr. 7-9, et.1, sector 1;
 • Fax: (40-21) 252 78 47
Atunci când vă exercitați drepturile legale mai sus enunțate, vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

1. Onorarii. Nu vom solicita un onorariu pentru a vă exercita vreunul dintre drepturile referitoare la datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

2. Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum 60 de zile.

3. Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să soluționăm pozitiv o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, datele de contact ale acesteia fiind următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Actualizări
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.